Izvēlieties savu valodu
valsts
bulgāru
čehu
dāņu
vācu
grieķu
angļu
spāņu
igauņu
franču
itāļu
lietuviešu
holandiešu
norvēģu
poļu
portugāļu
rumāņu
slovāku
slovēņu
zviedru
ukraiņu

Veikala noteikumi

1.§. Definīcijas 1. Noteikumi - šie noteikumi, kas nosaka distances pārdošanas līgumu slēgšanas noteikumus, izmantojot Interneta veikalu, šo līgumu izpildes noteikumus, pušu tiesības un pienākumus. Distances pārdošanas līgums un sūdzību izskatīšanas kārtības noteikumi. Elektroniski sniegto pakalpojumu ietvaros Noteikumi ir attiecīgi noteikumi, kas minēti 5.punktā. Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 8. pantu. 2. Klients - fiziska persona ar pilnu rīcībspēju, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, kurai likums piešķir rīcībspēju, kas noslēdz ar Pārdevēju Distances pārdošanas līgumu. 3. Patērētājs - patērētājs mākslas izpratnē. Civilkodeksa 22 1. Saskaņā ar likumā noteikto definīciju: Patērētājs ir fiziska persona, kas veic tiesisku darījumu ar uzņēmēju, kas nav tieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. 4. Fiziskā persona, kas vada individuālo uzņēmumu, veicot neprofesionāla rakstura pirkumu - fiziska persona, kas noslēdz Distances pārdošanas līgumu, kas ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šī līguma satura izriet, ka tas nav šai personai profesionāls raksturs, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kas darīts pieejams, pamatojoties uz noteikumiem par Centrālo reģistru un informāciju par saimniecisko darbību, kam likums piešķir tiesības: atkāpties no līguma par Patērētājiem piešķirtajiem noteikumiem piemērot noteikumus par līguma veidnēs izmantotajiem ļaunprātīgiem noteikumiem un par atbildību garantijas ietvaros par pārdotās preces defektiem. 5. Pārdevējs: [iai:uzņēmuma_nosaukums], tālr. [iai:veikala_tālrunis], [iai:veikala_e-pasts], NIP [iai:uzņēmuma_nodokļa_numurs], REGON [iai:uzņēmuma_regons]. 6. Pārdevēja juridiskā adrese: Budowlana 30, 20-469 Lublin. 7. Internet veikals - Pārdevēja pārvaldīta vietne, kas pieejama šādās e-pasta adresēs: https://unitrailer.lv, caur kuru Klients var iegūt informāciju par Precēm un to pieejamību un iegādāties Preces vai pasūtīt pakalpojumu. 8. Distanpārdošanas līgums - līgums par Preču pārdošanu/pakalpojumu sniegšanu/digitālā satura piegādi (ja attiecināms), kas noslēgts ar Interneta veikala starpniecību. 9. Prece - kustama lieta, ko Klients var iegādāties Interneta veikalā. 10. Tiešsaistes veikala privātuma un sīkdatņu politika – dokuments, kas nosaka detalizētus personas datu apstrādes un sīkdatņu lietošanas noteikumus. Privātuma un sīkfailu politika ir Noteikumu 3. pielikums, un tā ir pieejama vietnē https://unitrailer.lv/lav-privacy-and-cookie-notice.html. 11. Ilgstošs informācijas nesējs - ir materiāls vai rīks, kas ļauj Klientam vai Pārdevējam uzglabāt viņam personīgi adresētu informāciju tādā veidā, kas nākotnē ļauj piekļūt informācijai laika periodā, kas atbilst mērķiem, kuriem šī informācija tiek izmantota un kas ļauj reproducēt saglabāto informāciju nemainītā veidā, jo īpaši e-pastā. 12. Elektroniskā pasūtījuma forma - Pārdevējs nodrošina Pircējam elektronisku pasūtījuma veikšanas procedūru. 13. Elektroniskā atgriešanas veidlapa - elektroniskā atgriešanas procedūra, ko Pārdevējs ir padarījis pieejamu Pircējam; pieejams vietnē https://unitrailer.lv/returns-open.php. 14. Elektroniskā sūdzības veidlapa - elektroniska sūdzību iesniegšanas procedūra, ko Pārdevējs ir padarījis pieejamu Pircējam; pieejams vietnē https://unitrailer.lv/rma-open.php. 15. Pasūtījuma nosūtīšana - Klienta pasūtījuma apstiprināšana, nospiežot pogu "", kas tiek uzskatīta par Klienta saistošas gribas deklarācijas iesniegšanu noslēgt ar Pārdevēju Distances pārdošanas līgumu. 16. Konts - Interneta veikalā un Pārdevēja IKT sistēmā glabājas datu kopums par konkrēto Klientu un viņa veiktajiem pasūtījumiem un noslēgtajiem Distances pārdošanas līgumiem, ar kuru palīdzību Klients var veikt pasūtījumus, kā kā arī savlaicīgi - atcelt vai rediģēt un noslēgt Distances pārdošanas līgumus. 17. Pasūtījuma apkalpošanas izvērtēšana un atsevišķu preču izvērtēšana - Klienta subjektīvi izteikumi un vērtējumi zvaigznīšu veidā no 1 līdz 5 Interneta veikalam pēc Pasūtījuma noformēšanas. #### 2.§ Vispārīgie noteikumi 1. Elektroniski sniegto pakalpojumu veidi un apjoms: 1. Tiešsaistes pārdošanas līgumu noslēgšana - Interneta veikalā pārdoto Preču ietvaros, 2. Konta reģistrēšanas un lietošanas noteikumi kā daļa no Interneta veikalā, 3. viedokļu, komentāru un vērtējumu pievienošana - klients var pievienot viedokli vai komentāru savam pasūtījumam, 4. e-pasta vēstuļu nosūtīšana, kurās Pārdevējs apliecina pasūtījuma saņemšanu, iespējamo maksājuma saņemšanu, pasūtījuma pieņemšanu izpildei. 2. Interneta veikala izmantošana iespējama ar nosacījumu, ka Klienta izmantotā IT sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām: 1. tīmekļa pārlūkprogrammas pašreizējā versijā, piemēram: Firefox Chrome * Microsoft Edge 2. jebkura programma failu apskatei PDF. 3. Pārdevējs šos Noteikumus un pielikumus dara pieejamus caur saiti mājaslapā pirms Distances pārdošanas līguma noslēgšanas, tā laikā un pēc tā noslēgšanas. Pircējs to var lejupielādēt un izdrukāt. 4. Lai nodrošinātu ziņu un datu pārraides drošību saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, Interneta veikals veic sniegto pakalpojumu drošības līmenim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, jo īpaši pasākumus, lai novērstu neatļautu iegūšanu un pārveidošanu. internetā nosūtītajiem personas datiem. #### § 3. Pasūtījumi 1. Pasūtījumu Interneta veikalā var veikt caur Kontu vai izvēlēties pirkšanas iespēju bez reģistrācijas, tādā gadījumā tiek izveidots iekšējais konts, uz kura pamata Klients var izveidot Kontu. Iekšējais konts tiek uzturēts līdz datu dzēšanai no sistēmas vai Konts tiek bloķēts. 2. Pirkums tiek veikts, aizpildot Interneta veikala mājaslapā pieejamo Elektronisko pasūtījuma veidlapu. Pasūtīto Preču izvēle tiek veikta, pievienojot tās grozam. Elektroniskajā pasūtījuma veidlapā norādīts t.sk. kādas Preces, par kādu cenu un kādos daudzumos Klients vēlas pasūtīt uz viņa norādīto vietu. Klients veic atbilstošas tehniskās darbības, pamatojoties uz parādītajiem ziņojumiem. 3. Pēc tam, kad Klients būs norādījis visus nepieciešamos datus, tiks parādīts pasūtījuma kopsavilkums. Pasūtījuma kopsavilkumā būs informācija par: Pārdevēju identificējošiem datiem, pasūtījuma priekšmetu, pasūtītās Preces vienību un kopējo cenu, ieskaitot piegādes izmaksas un citas izmaksas, ja tādas ir, izvēlēto maksājuma veidu, izvēlēto piegādes veidu. , piegādes laiks un izmaksas. 4. Ja līguma priekšmets ir materiālā datu nesējā neierakstīta digitālā satura piegāde vai elektroniski vai attālināti sniegti pakalpojumi - Patērētājs pasūtījuma veikšanai nepieciešamajā papildu izvēles rūtiņā, kas atrodas Elektroniskajā pasūtījuma veidlapā, norāda sekojošo. piekrišana: "Es piekrītu tāda digitālā satura piegādei, kas nav ierakstīts materiālā datu nesējā, vai pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai pirms 14 dienu termiņa beigām no līguma noslēgšanas dienas un atzīstu, ka esmu zaudējis tiesības atteikties no līguma . Pārdevējs apstiprinās iepriekš minētā saņemšanu. piekrišana pa e-pastu. 5. Lai veiktu Pasūtījumu, nepieciešams norādīt personas datus, kas Elektroniskajā pasūtījuma veidlapā atzīmēti kā obligāti, akceptēt Nolikuma saturu, nosūtīt pasūtījumu, nospiežot pogu "". 1. Klienta Elektroniskās pasūtījuma veidlapas nosūtīšana ir saistošs gribas apliecinājums Distances pārdošanas līguma noslēgšanai saskaņā ar šiem noteikumiem. 2. Distances pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pārdevējs ir akceptējis Elektronisko pasūtījuma veidlapu, kas tiek apstiprināts, Pircējam parādot ziņojumu, kas apstiprina pasūtījuma pieņemšanu un norādot tā numuru. 3. Pēc Distances pārdošanas līguma noslēgšanas Klients e-pastā saņem apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, kas satur: pasūtījuma apstiprinājumu un galīgo apstiprinājumu par visiem būtiskiem Pasūtījuma elementiem un noslēgtā pasūtījuma vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Distances pārdošanas līgums (Interneta veikala noteikumi kopā ar pielikumu Nr. 1 un 2), Pārdevēja dati, Pārdevēja atbildība par pakalpojuma kvalitāti, par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem pēc pārdošanas un par to veikšanas veidu un sekām. atkāpšanās no līguma. Norādījumi par atteikšanās no līguma veidu un sekām ir iekļauti pielikumā Nr.1. 4. Līdz Pārdevēja pasūtījuma izpildes uzsākšanai: 1. Klients var mainīt savu pasūtījumu, izmantojot tehnisko risinājumu, kas pieejams Elektroniskā pasūtījuma veidlapas vietnē. un vēlreiz iziet cauri visam pasūtījuma izvietošanas ceļam . Pasūtījuma maiņa notiek, ievietojot jaunu, kas aizstāj iepriekš veikto. Alternatīvi, Klienta veiktais maksājums tiek izpildīts pret jaunu pasūtījumu, un pārmaksas gadījumā tiek atgriezts bankas kontā, no kura tika veikts maksājums. 2. Klients var atcelt savu pasūtījumu, izvēloties Elektroniskā pasūtījuma veidlapas lapā pieejamo opciju "Atcelt pasūtījumu". 5. Ja Klients atceļ pasūtījumu, Pārdevējs atmaksā saņemto maksājumu 3 darba dienu laikā. Naudas atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmantojis Klients. 6. Pasūtījuma izpildes laiks ir no 1 līdz 30 darba dienām no līguma noslēgšanas dienas. #### § 4. Maksājums 1. Tiešsaistes veikals piedāvā iespēju veikt maksājumus prepayments, veidā pēc piegādes (ar maksājums kontā pēc piegādes ). Apmaksas iespēja ar atliktā maksājuma datumu iespējama situācijās, kas ir individuāli saskaņotas ar Pārdevēju. 2. Apmaksu par precēm var veikt pasūtījuma veikšanas brīdī izvēlētajā veidā Elektroniskajā pasūtījuma veidlapā. 3. Pašlaik tiešsaistes veikalā pieejamie maksājumu veidi priekšapmaksas maksājumu veidā ir pieejami vietnē https://unitrailer.lv/lav-payments.html. #### § 5. Piegāde 1. Elektroniskajā pasūtījuma veidlapā Klients izvēlas piegādes veidu, atzīmējot izdarīto izvēli. 2. Ja Pircējam neizdodas izņemt Preci, kā rezultātā Prece tiks atgriezta Pārdevējam - Pārdevējs var atkāpties no pirkuma līguma. Atteikšanās no līguma notiek, iesniedzot Klientam paziņojumu e-pasta veidā. 3. 2. punktā norādītajā situācijā Pārdevēja pienākums ir nekavējoties atdot Klientam par Klienta iegādātajām Precēm saņemto samaksu. 4. Pašlaik tiešsaistes veikalā pieejamās piegādes metodes ir pieejamas vietnē https://unitrailer.lv/lav-delivery.html. #### 6.§. Atteikšanās no līguma – elektroniskā atgriešanas veidlapa 1. Pircējs, kurš ir Patērētājs, kurš ir noslēdzis Distances pārdošanas līgumu, var atkāpties no tā 30 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikšanās gadījumā no distances pārdošanas līguma – līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. 2. Tiesības atkāpties no līguma ar šo noteikumu 6. un 7.nodaļā noteiktajiem nosacījumiem ir arī fiziskai personai, kas vada individuālo uzņēmumu, kas veic neprofesionāla rakstura pirkumu. 3. Pārdevējs pārbaudīs 2. punktā norādītās personas tiesības iesniegt deklarāciju par atteikšanos no Līguma. Pārbaude tiek veikta, pārbaudot, vai noslēgtais līgums šai personai nav profesionāla rakstura, kas tiek darīts, jo īpaši analizējot Centrālajā reģistrā norādītos PKD kodus un Informāciju par saimniecisko darbību. 4. Ja tiek atzīts, ka Preču iegāde, ko Internetveikalā veikusi persona, kura vada individuālo uzņēmumu, bija profesionāla rakstura - Pārdevējs nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no atteikuma paziņojuma saņemšanas, informē persona, kas iesniedz deklarāciju, ka saistībā ar veiktā pirkuma profesionālo raksturu - nav tiesību atkāpties, līdz ar to iesniegtajam līguma atteikuma paziņojumam - nerada tiesiskas sekas. Ja kopā ar paziņojumu par atteikšanos no līguma Preces ir fiziski atgrieztas - Preces tiks nosūtītas atpakaļ uz deklarētāja rēķina un uz iepriekš Pasūtījumā norādīto adresi. Pārdevēja atbilde tiks sniegta, izmantojot to pašu metodi, ko izmantojusi persona, kas iesniedz paziņojumu. 5. Līguma atteikšanās gadījumā - Patērētājs sedz tikai tiešās Preču atgriešanas izmaksas. 6. Patērētāja paziņojumā skaidri jāpauž viņa griba atkāpties no līguma, jo īpaši Patērētājs var: 1. izmantot Interneta veikala vietnē pieejamo elektronisko atgriešanas veidlapu: https://unitrailer.lv/returns-open.php . 2. atkāpties no līguma, izmantojot atteikuma veidlapu, kas ir Pielikums Nr.2 - nosūtot to uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi. 3. Pārdevējs nekavējoties uz ilgstoša informācijas nesēja apstiprina 1. un 2. punktā norādītajā veidā iesniegtā līguma atteikuma paziņojuma saņemšanas faktu. 7. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar paziņojumu nosūtīt pirms tā termiņa beigām. . 8. Līguma atteikšanās termiņš sākas: 1. līgumam, kura izpildē Pārdevējs izdod preci, kam ir pienākums nodot tās īpašumtiesības - no Patērētāja vai trešās personas, kas nav viņa norādītais pārvadātājs, pārņemot valdījumā Preces, un līguma gadījumā, kas: 1. ietver daudzas preces, kas tiek piegādātas atsevišķi, partijās vai pa daļām - no pēdējās preces, partijas vai daļas pārņemšanas valdījumā; 2. sastāv no regulāras sūtījumu piegādes uz noteiktu laiku - no pirmās lietas pārņemšanas; 2. pārējiem līgumiem - no līguma noslēgšanas dienas. 9. Deklarācijas veidlapa par atteikšanos no līguma (šo noteikumu pielikums Nr.2) un informācija par līguma atteikuma tiesību izmantošanu (šo noteikumu pielikums Nr.1) sniegta 3.5.punktā norādītajā elektroniskajā veidlapā. Šo noteikumu 3. 10. Tiesības atkāpties no distances pārdošanas līguma neattiecas uz līgumiem, kas norādīti Art. 38 2014. gada 30. maija likuma (2019. gada Juridiskā žurnāla 134. pozīcija) par patērētāju tiesībām, t.sk. Līgumi: 1. kuros cena vai atlīdzība ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar kontrolēt un kuras var rasties pirms līguma atteikšanās termiņa beigām; 2. kura pakalpojuma priekšmets ir nesaliekama prece, kas izgatavota pēc Pasūtītāja specifikācijām vai kalpo viņa individuālajām vajadzībām; 3. kuras pakalpojuma priekšmets ir aizzīmogotā iepakojumā piegādāta prece, kuru nevar atgriezt pēc iepakojuma atvēršanas veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes; 4. kuru priekšmets ir aizzīmogotā iepakojumā piegādāti skaņas vai vizuālie ieraksti vai datorprogrammas, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes; 5. par digitālā satura un elektronisko licenču piegādi, kas nav ierakstītas materiālā datu nesējā, ja pakalpojuma sniegšana sākta ar Patērētāja nepārprotamu piekrišanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām un pēc tam, kad uzņēmējs viņu informējis par tiesību atkāpšanās no līguma zaudēšana; 6. kuras priekšmets ir priekšmets, kas ātri bojājas vai kam ir īss glabāšanas laiks, un kuros pakalpojuma priekšmets ir preces, kuras pēc piegādes to rakstura dēļ ir nesaraujami saistītas ar citām precēm; 7. par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumu; 8. noslēgts atklātas izsoles kārtībā; 9. par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu, kas nav paredzēts dzīvošanai, preču pārvadāšanai, automašīnu nomai, ēdināšanai, pakalpojumiem, kas saistīti ar atpūtas, izklaides, sporta vai kultūras pasākumiem, ja līgumā ir noteikta pakalpojuma sniegšanas diena vai periods; 10. kuros pakalpojuma priekšmets ir alkoholiskie dzērieni, kuru cena tika saskaņota, slēdzot pirkuma līgumu, un kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, par kurām uzņēmējs nav kontroles; #### 7.§. Preču pārdošanas līguma atteikuma sekas 1. 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums par atkāpšanos no preces pārdošanas līguma, Pārdevējs atgriež Patērētājam visas viņa veiktajiem maksājumiem, ieskaitot piegādes izmaksas, kas atbilst lētākajam Pārdevēja piedāvātajam piegādes veidam. 1. Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmantoja Patērētājs. 2. Ja Patērētājs, lai izmantotu atteikuma tiesības - izmanto Elektronisko atgriešanas veidlapu - naudas līdzekļi tiks atgriezti izvēlētajā veidā un uz Patērētāja norādīto bankas kontu. 2. Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats izņemt Preci no Patērētāja, viņš var ieturēt no Patērētāja saņemto maksājumu atmaksu līdz brīdim, kad Preci saņem atpakaļ vai Patērētājs iesniedz pierādījumu par to nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš notikums notiek pirmais. . 3. Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam pašam izņemt preci. Taču, ja Pārdevējs šādu priekšlikumu nav izteicis - Patērētājam ir jāatdod prece Pārdevējam (vai personai, kuru Pārdevējs pilnvarojis to izņemt) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš atteicās no līgums. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar preces atsūtīšanu pirms tās derīguma termiņa beigām. Patērētāja atgrieztās preces jānosūta uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi. 4. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja tā tiek izmantota tādā veidā, kas pārsniedz to, kas nepieciešams Preces rakstura, īpašību un darbības konstatēšanai. #### § 8. Pretenzijas 1. Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preces bez fiziskiem un juridiskiem defektiem un tas ir atbildīgs Klienta priekšā par iegādāto Preču fiziskiem un juridiskiem defektiem saskaņā ar Civilkodeksā noteiktajiem noteikumiem. 2. Ja Precē ir fiziski vai juridiski defekti, Pircējs garantijas ietvaros var iesniegt sūdzību Pārdevējam par defektiem: 1. izmantojot Elektronisko sūdzības veidlapu; 2. rakstiski uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi vai pa e-pastu uz adresi unitrailer@unitrailer.lv. 3. Paziņojumā jānorāda defekts, kāds, pēc Pircēja domām, precei ir, pretenzijas pret Pārdevēju un, ja iespējams, minētais defekts jādokumentē. Pārdevējam ir pienākums atbildēt uz sūdzību 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Ja viņš neatbildēja uz iepriekš minēto laikā, tiek uzskatīts, ka sūdzība ir pieņemta. Atbildi uz sūdzību Pārdevējs sniedz Pircējam rakstiski vai uz ilgstoša informācijas nesēja. 4. Darbības, kas Pircējam jāveic, lai iesniegtu sūdzību, tai skaitā veids, kādā sūdzībā iesniegtās Preces tiek piegādātas Pārdevējam, ir norādītas atsevišķos posmos Elektroniskajā sūdzības veidlapā. 5. Ja Pārdevējs atzīst sūdzību par pamatotu: ar Preces sūdzību saistītās nomaiņas, remonta izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, sedz Pārdevējs. 6. Pārdevējs pārbaudīs, vai sūdzība, ko iesniegusi fiziska persona, kura vada individuālo uzņēmumu, veicot pirkumu, kas nav profesionāls, šai personai ir neprofesionāla. Pārbaude tiek veikta, analizējot Centrālajā reģistrā un saimnieciskās darbības informācijā norādītos PKD kodus. 7. Ja Patērētāja iesniegtās sūdzības rezultātā strīds nav atrisināts, Pārdevējs sniedz Patērētājam izziņu uz papīra vai cita pastāvīga informācijas nesēja par: 1. nodomu pieteikties tiesvedības ierosināšanai par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršana vai piekrišana piedalīties šādā procesā vai 2. atteikums piedalīties patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanā. #### 9.§. Viedokļi 1. Noteiktā laika periodā pēc Pasūtījuma izpildes Klientam ar Kontu - var lūgt e-pastā pievienot Pasūtījuma pakalpojuma izvērtējumu un individuālās personas novērtējumu. preces. Pasūtījumu apstrādes un atsevišķu preču izvērtēšana ir brīvprātīga un bez maksas, un, lai to izdarītu, noklikšķiniet uz saites, kas novirza uz atsevišķu lapu. Viena pasūtījuma ietvaros - Klientam ir iespēja pievienot augstāk minētos Vērtējumus tikai vienu reizi. 2. Kā daļu no iepriekš minētā Vērtējums Klients var dot vērtējumu zvaigznīšu veidā no 1 līdz 5 un pievienot mutisku paziņojumu, kas ierobežots līdz 65535 vārdiem. virs Novērtējumi tiek automātiski parakstīti ar Klienta vārdu un pilsētu, kuru Klients ir norādījis, reģistrējot Kontu. 3. Vērtējumi tiek glabāti un publiski parādīti Interneta veikala vietnē, kā arī vietnēs https://zaufaneopinie.idosell.com un https://trustedreviews.idosell.com. 4. Pārdevējs pēc būtības nepārbauda, nekontrolē Pasūtījumu reitingus. Pircējs ir vienpersoniski un neatkarīgi atbildīgs par paziņojumu, kas sniegts kā daļa no Novērtējumiem. Pārdevējs ir tiesīgs pilnībā vai daļēji bloķēt Vērtējumus saskaņā ar noteikumiem, kas izriet no likuma un šo noteikumu nosacījumiem. 5. Ir nepieņemami publicēt saturu, kas satur nepatiesu, maldinošu, vulgāru, agresīvu, aizskarošu informāciju vai kas acīmredzami tiek uzskatīts par neatbilstošu labām manierēm. Tāpat ir nepieņemami publicēt saturu, kas ir nelikumīgs, pārkāpj trešo pušu tiesības vai ir negodīgas konkurences darbība. 6. Klients apņemas nepublicēt saturu, kas satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kurām ir reklāmas vai reklāmas raksturs vai kas satur trešo personu personas datus. Tāpat ir aizliegts ievietot nelikumīgu saturu, jo īpaši negodīgas konkurences darbību utt. 7. Klients ir atbildīgs par viņa rediģētajiem un ievietotajiem paziņojumiem, jo īpaši viņš ir atbildīgs par trešo personu tiesību vai preču pārkāpumiem 8. Pēc klienta skaidra pieprasījuma Atsauksmju saturs var tikt slēpts no citiem Veikala lietotājiem, bet vērtējums zvaigznīšu veidā tiek iekļauts Veikala un Preču kopvērtējumā. #### 10.§. Intelektuālais īpašums 1. Klients apliecina, ka viņam nepienāk nekādas tiesības, tai skaitā autortiesības vai blakustiesības uz viņa ievietotajiem Novērtējumiem un paziņojumiem, izņemot tiesības izmantot Interneta veikalu norādītajā veidā. nolikumā. Klientam nav tiesību ierakstīt, reproducēt, koplietot, publiskot vai izplatīt saturu, ja vien šāda atļauja neizriet no likuma vai Noteikumiem. 2. Klientam nav tiesību iejaukties saturā, jo īpaši, viņam nav tiesību iejaukties Interneta veikala saturā, struktūrā, formā, grafikā, darbības mehānismā vai citos elementos. 3. Ievietojot Interneta veikalā Novērtējumus, kas ir darbi 4.2.1994. Likuma par autortiesībām un blakustiesībām izpratnē - piešķir Pārdevējam neekskluzīvu un bez maksas un neierobežotu laikā un teritorijā neierobežotu licenci izmantot šos darbi, ko veic Pārdevējs, kopā ar tiesībām piešķirt apakšlicenci, kas ietver darba publiskošanu tādā veidā, lai ikviens tam varētu piekļūt sev izvēlētā vietā un laikā (internetā). Licence tiek piešķirta visām izmantošanas jomām, kas zināmas tās piešķiršanas brīdī, jo īpaši šādām izmantošanas jomām: jebkurā audiovizuālā vai vizuālā datu nesējā, jo īpaši audiovizuālajos diskos, kompaktdiskos, datoru diskos, multivides tīklā , ieskaitot internetu un saistītos tiešsaistes pakalpojumus, un ierakstu pavairošanu, ierakstīšanu, izmantošanu internetā, reklāmu, ierakstu pavairošanu elektroniskā veidā atmiņas datorā un iekšējos un ārējos tīklos, 2. darba visa vai tā fragmentu vai jebkuru elementu izmantošanu. ar modifikācijas iespēju, kas izriet no konkrētā interneta medija būtības - visās publikācijās, jo īpaši tiešsaistē, digitālā veidā, biļetenos un informācijā, atsevišķi vai kopā ar citiem darbiem vai darbu fragmentiem; pilnīga vai daļēja izmantošana veicināšanai un reklāmai, jo īpaši audiovizuālo, audio un mediju reklāmu veidā. 3. tirdzniecības ar oriģinālu vai kopijām, uz kurām darbs ierakstīts, ietvaros - tirgvedība, patapināšana, oriģināla vai kopiju noma, 4. darba izplatīšanas veidā citādā veidā, kas nav norādīts iepriekš - publisks izpildījums, izstādīšana, demonstrēšana, reproducēšana, apraide un retranslācija, kā arī darba publiskošana tādā veidā, lai ikviens tam varētu piekļūt sev izvēlētā vietā un laikā, 5. darbu izmantošana reklāmas un mārketinga nolūkos; 4. Klienta veiktā Konta noņemšana vai Novērtējums saskaņā ar 9. nodaļas 8. punktu neietekmē iepriekš minētās licences derīgumu.

pixel